INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU

„Stokrotka – Dzienny opiekun” (RPWM.10.04.00-28-0011/19-00)

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 , Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

CEL PROJEKTU:

Zwiększenie szans na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia 60 mieszkańców Miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo) i sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3 poprzez upowszechnienie i zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi w formie opiekuna dziennego w okresie 01.02.2020-31.01.2022.

Planowane efekty:

Uczestnicy projektu powrócą na rynek pracy oraz będą kontynuować zatrudnienie po zakończeniu uczestnictwa w projekcie.

Wartość projektu: 2 269 459,58 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 155 986,58 zł

Czas trwania projektu: 01.02.2020 – 31.01.2022

Nabór do projektu prowadzimy od 15.01.2020 r. do wyczerpania miejsc.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w godzinach:

9.00 -17.00

w biurze projektu na ul.Pieczewskiej 5A.

Opieka nad dziećmi w ramach projektu w nowej placówce na Zatorzu.

 

Warunki Przystąpienia do projektu

-Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców Olsztyna i Powiatu Olsztyńskiego,

-Do projektu zapraszamy rodziców przebywających na długotrwałych urlopach związanych
z urodzeniem dziecka (macierzyński, rodzicielski, wychowawczy) i rodziców, którzy pozostają bezrobotni i chcą wrócić na rynek pracy,

-Opieką w projekcie objęte zostaną dzieci w wieku od 20 tygodnia do ukończenia 3 roku życia.

 

Więcej informacji 

797-004-614


Do druku w kolorze:

1. Stokrotka – formularz rekrutacyjny

2. Stokrotka- Karta zgłoszeniowa dziecka

3. Stokrotka – Karta informacyjna dziecka

4. Stokrotka – Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 

Załączniki:

– ksero orzeczenia o niepełnosprawności – jeśli dotyczy

– zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim / wychowawczym / rodzicielskim

– zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej,

– dokument potwierdzający posiadanie pod opieką dziecka do lat 3 (np. akt urodzenia, orzeczenie sądu)

– oświadczenie o miejscu zamieszkania

Druki dostępne są również w placówce ul. Pieczewska 5A