INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU

„Aktywny Rodzic” (RPWM.10.04.00-28-0027/17)

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 , Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

CEL PROJEKTU:

Zwiększenie szans na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia 30 mieszkańców Miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego – pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych
zawodowo) i sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3 poprzez upowszechnienie i zapewnienie
dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi w formie opiekuna dziennego w okresie 01.12.2017-31.01.2020.

Planowane efekty:

Uczestnicy projektu powrócą na rynek pracy oraz będą kontynuować zatrudnienie po zakończeniu uczestnictwa w projekcie.

Wartość projektu: 1 035 252,58 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 879 964,69 zł

Czas trwania projektu: 01.02.2018 – 31.01.2020

Nabór do projektu prowadzimy do wyczerpania miejsc.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w godzinach:

9.00 – 11.00 oraz 16.00 – 17.30

w placówce na ul.Pieczewskiej 5A.

 

Warunki Przystąpienia do projektu

-Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców Olsztyna i Powiatu Olsztyńskiego,

-Do projektu zapraszamy rodziców przebywających na długotrwałych urlopach związanych
z urodzeniem dziecka (macierzyński, rodzicielski, wychowawczy) i rodziców, którzy pozostają bezrobotni i chcą wrócić na rynek pracy,

-Opieką w projekcie objęte zostaną dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia.

 

Więcej informacji odnośnie naszej placówki możecie Państwo znaleźć na  stronie www.stokrotka.olsztyn.me , kontaktując się telefonicznie pod nr 502-254-726 lub mailowo stokrotka.olsztyn@o2.pl

 


Do druku w kolorze:

Aktywny Rodzic – formularz rekrutacyjny – tu wpisujemy dane rodzica !!!

Aktywny Rodzic – Karta zgłoszeniowa dziecka

Aktywny Rodzic – Karta dziecka

Aktywny Rodzic – regulamin rekrutacji

Druki dostępne są również w placówce ul. Pieczewska 5A


 

Olsztyn, 21.02.2018

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 W związku z realizacją projektu „Aktywny Rodzic” (RPWM.10.04.00-28-0027/17) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 , Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostarczenie całodziennych posiłków dla dzieci w wieku od 6 miesiąca życia do 3 roku życia do placówki opieki dziennej przy ul. Pieczewskiej 5A w Olsztynie.

 1. Termin składania ofert:

Do dnia 28.02.2018 godz. 15.00.

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Stokrotka Justyna Kołak Spółka Komandytowa, ul. Limanowskiego 23/2, 10-342 Olsztyn

 1. Adres do doręczeń:
 2. Pieczewska 5A. 10-699 Olsztyn
 3. Osoba odpowiedzialna do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Justyna Kołak, e-mail: stokrotka.olsztyn@o2.pl, tel. 502254726

 1. Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę proszę złożyć wraz z wymaganymi załącznikami, najpóźniej do 28.02.2018 r. do godz. 15.00 na jeden z wymienionych sposobów:

 1. Przesłać pocztą lub kurierem na adres do doręczeń Zamawiającego, ul. Pieczewska 5A, 10-699 Olsztyn
 2. Przesłać drogą mailową na adres: olsztyn@o2.pl
 3. Złożyć osobiście w placówce Stokrotka Opieka Dzienna, ul. Pieczewska 5A, 10-699 Olsztyn, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

 UWAGA:

Liczy się data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

W przypadku doręczenia oferty w formie papierowej, ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie, która powinna być oznaczona w następujący sposób:

Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa i adres Zamawiającego

„Oferta w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe dotyczące cateringu”

 1. Skrócony Opis przedmioty zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostarczanie) całodziennych posiłków dla dzieci w wieku od 6. miesiąca życia do 3. roku życia do placówki opieki dziennej przy ul. Pieczewskiej 5A w Olsztynie.

 1. Cel zamówienia:

Wybór Wykonawcy (dostawcy) całodziennych posiłków dla dzieci w wieku od 6. miesiąca życia do 3.roku życia do placówki opieki dziennej przy ul. Pieczewskiej 5A w Olsztynie.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostarczanie) całodziennych posiłków dla dzieci w wieku od 6. miesiąca życia do 3. roku życia wraz z naczyniami wielokrotnego użytku / jednorazowego użytku do placówki opieki dziennej przy ul. Pieczewskiej 5A w Olsztynie.
2) Ilość posiłków (dostawa tylko w dni robocze) – dla 30 dzieci.
Ilość posiłków będzie zgodna z ilością uczestników w projekcie oraz z frekwencją dzieci w placówce.
3) Okres dostarczania posiłków: od poniedziałku do piątku we wszystkie dni robocze przez okres 23 miesięcy począwszy od 1. marca 2018r.
4) Adres dostawy: ul. Pieczewska 5A Olsztyn
5) Godzina dostawy posiłków:
– śniadania (z herbatą lub innym napojem) z naczyniami wielokrotnego użytku codziennie do godz. 8.30
– obiad (zupa, II danie, kompot) wraz z naczyniami wielokrotnego użytku codziennie do godz. 11.00

– podwieczorek (z naczyniami jednorazowymi) codziennie do godz. 15.00
6) Warunki świadczenia usługi:
– posiłki powinny być kontrolowane przez dietetyka,

– do placówki powinno być dostarczane szczegółowe menu z opisem poszczególnych składników z uwzględnieniem alergii dziecięcych zgłoszonych przez rodziców.
– liczba wydanych posiłków, w tym liczba wydanych posiłków w poszczególnych grupach wiekowych, uzależniona będzie od frekwencji dzieci w placówce. O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do wspólnie ustalonej godziny.
– posiłki będą przygotowywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi żywności, w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006, Nr 171, poz. 1225), normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HACCP.
– posiłki powinny być przygotowywane w oparciu o najwyższe standardy, na bazie produktów o najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP, w jakości i konsystencji potraw odpowiednich dla wieku dzieci. Posiłki i produkty gotowe muszą spełniać wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci w wieku do 3 lat. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.
– posiłki powinny być przygotowywane z zachowaniem diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej i bezglutenowej, uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików)
– posiłki będą dostarczane przez Wykonawcę własnym transportem, w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury.
– cena zostanie obliczona w taki sposób, że będzie to cena stała bez względu na fakt czy posiłek będzie przygotowany dla grupy wiekowej dzieci od 6 m-ca do 1 roku życia czy dla grupy wiekowej od 1 roku do 3 lat oraz bez względu na to jaka będzie frekwencja w danym dniu. Cena będzie zawierała ponadto wszelkie podatki, opłaty i koszty wynikające z realizacji zamówienia.

– wymogiem jest przedstawienie zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegającej urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej.

Będą brane pod uwagę tylko oferty spełniające wymogi formalne określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 1. Kod CPV Przedmiotu zamówienia:

55520000-1 USŁUGI DOSTARCZANIA POSIŁKÓW

55321000-6 USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW

 1. Harmonogram realizacji zamówienia:

Okres dostarczania posiłków: od poniedziałku do piątku we wszystkie dni robocze przez okres 23 miesięcy począwszy od 1. marca 2018r.

 1. Wymagania i warunki udziału w postępowaniu:
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:
 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4,
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4,
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia – warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4,
 4. W okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali w sposób prawidłowy co najmniej 3 zamówienia polegające na przygotowywaniu posiłków dla dzieci do lat 3 lub dzieci w wieku przedszkolnym (załącznik nr 6 – Wykaz co najmniej 3 zrealizowanych zamówień)
 5. Złożą oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w pkt. 12 Zapytania Ofertowego
 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. W wyniku Postępowania o udzielenie zamówienia może zostać tylko jeden Wykonawca.
 • Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami Wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • Dokonanie oceny spełnienia wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie 12 Zapytania Ofertowego, z których musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnia warunki, a w przypadku niespełnienia choćby jednego z nich, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 1. Lista dokumentów wymaganych od wykonawcy:

– formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),

– oświadczenie o braku powiązań – (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

– oświadczenie- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),

– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)

– oświadczenie o spełnianiu/niespełnianiu klauzul społecznych (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego)

– wykaz co najmniej trzech zrealizowanych zamówień (załącznik nr 6),

– kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej.

 1. Kryteria oceny oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

A) CENA – 90 % (weryfikowana na podstawie ceny w formularzu oferty)
B) KLAUZULE SPOŁECZNE – 10 % (weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego)

Punkty za kryterium „Klauzule Społeczne” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia wg wzoru zawierającego informacje czy przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. czy przy realizacji zamówienia zostaną zatrudnione osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne lub osoby o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, min. na cały czas jego trwania. Spełnienie klauzuli społecznej oznacza zatrudnienie min. 1 osoby spełniającej w/w warunki.

14. Sposób oceny ofert:
1) Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczba uzyskanych punktów (100%=100 pkt), obliczoną według poniższego wzoru:

L=C+K, gdzie,
C= Cena oferty (cena dziennego zestawu wyżywienia dla 1 dziecka w żłobku)
K= Klauzule Społeczne
L- Całkowita liczba punktów

C- Cena
Cena obliczana wg poniższego wzoru:
C=Cmin/Cb x90 pkt
Gdzie:
C- liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
C min – najniższa cena oferowana brutto
Cb – cena badanej oferty brutto

K – Klauzule Społeczne

Punkty za ww. kryterium będą obliczane wg następującego wzoru:

K=Liczba wykazanych osób w badanej ofercie/Najwyższa liczba osób wykazanych w ofertach x 10 pkt

2) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. W przypadku gdy najkorzystniejsza oferta w całości przekroczy budżet przeznaczony na działania będące przedmiotem zapytania, Zamawiający może podjąć negocjacje z oferentami.
3) Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty.

15. Sposób obliczania ceny oferty:

1) Ceną oferty będzie cena brutto za zestaw całodziennego wyżywienia dla jednego dziecka.
2) Mając na uwadze wszystkie wymagania postawione w niniejszym Zapytaniu ofertowym Wykonawca zawrze w cenie brutto wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania całego przedmiotu zamówienia, uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i podatki.
3) Cenę brutto należy wyrazić w złotych polskich, w których będą również prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
4) Oferowana cena będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

1) Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu „Formularz Ofertowy” (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego),
2) Do oferty należy załączyć pozostałe dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określone w Punkcie 11 Zapytania Ofertowego.
3) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4) Oferta i wszystkie Załączniki muszą być sporządzone w formie pisemnej, napisane w języku polskim pismem maszynowym, za pomocą komputera lub nieścieralnym atramentem oraz powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

 

 1. Zapytanie o przedmiot zamówienia

Pytania dotyczące Zapytania Ofertowego należy kierować wyłącznie w formie pisemnej na adres osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia: Justyna Kołak stokrotka.olsztyn@o2.pl

 

 1. Odrzucenie oferty. Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie Zamówienia.

Oferta Wykonawcy niezgodna z Zapytaniem ofertowym oraz złożona po terminie zostanie odrzucona przez Zamawiającego. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem publikacji ogłoszenia. Ponadto zamawiający wyśle informację o wyniku postepowania do każdego Oferenta.

 

 1. Pozostałe postanowienia:

1) Wybór najkorzystniejszej oferty lub ofert jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Zapytania Ofertowego bez podania przyczyny.

3) Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia bez podania przyczyny.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania kar umownych w umowie z wybranym w Postępowaniu Wykonawcą z tytułu opóźnień w realizacji, nieprawidłowej realizacji, niekompletnego wykonania zamówienia.

5) Podpisanie umowy nastąpi po rozstrzygnięciu postępowania.

6) Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.

 

 

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
 • Załącznik nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnianiu / niespełnianiu klauzuli społecznych
 • Załącznik nr 6 – Wykaz co najmniej trzech zrealizowanych zamówień